Pružanje pravnih saveta, mišljenja i usluga naplaćuje se u skladu sa važećom Advokatskom Tarifom Republike Srbije

Oblasti Rada

gradjansko pravo

Građansko pravo

radno pravo

Radno pravo

privredno pravo

Privredno pravo

ugovori

Ugovori

privredni prestupi i prekršaji

Privredni prestupi i prekršaji

Građansko pravo

Porodično pravo

 • zastupanje u brakorazvodnim parnicama
 • sačinjavanje sporazuma o razvodu braka
 • zastupanje u postupcima za naplatu zakonskog izdržavanja
 • zastupanje u postupcima raspodele bračne imvoine
 • zastupanje u postupcima za utvrđivanje i osporavanje očinstva
 • zastupanje u postupcima za izmenu brakorazvodne presude (povećanje ili smanjenje visine alimentacije, izmena modela viđanja deteta...)
 • rešavanje svih ostalih pravnih pitanja vezanih za brak i porodicu
Porodično pravo
Obligaciono pravo

Obligaciono pravo

 • naknada materijalne i nematerijalne štete
 • naplata potraživanja
 • zastupanje u postupcima za raskid ili poništaj ugovora
 • zastupanje u ostalim sporovima povodom povrede odredaba ZOO

Stvarno pravo

 • zastupanje u svim postupcima za ostvarivanje, osporavanje i zaštitu prava svojine, državine, službenosti, zaloge...
 • zastupanje u postupku ozakonjenja objekata pred nadležnim organima
 • zaštita prava intelektualne svojine (registracija i zaštita dizajna, žiga, patenta; zaštita autorskih i srodniih prava...)
Stvarno pravo
Nasledno pravo

Nasledno pravo

 • zastupanje u ostavinskom postupku i pravno savetovanje vezano za isti
 • sačinjavanje zaveštanja i dr.

Radno pravo

Radno pravo

 • izrada svih vrsta akata poslodavca kojim se uređuju radni odnosi
 • zastupanje poslodavca u radnim sporovima
 • zaštita prava zaposlenih pred poslodavcem
 • ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih iz radnog odnosa pred sudovima (poništaj rešenja o otkazu, neuplaćeni doprinosi od strane poslodvaca, povrede na radu, diskriminacija, mobing...)
Radno pravo

Privredno pravo

Privredno pravo

Privredno pravo

 • osnivanje privrednih društava
 • sačinjavanje svih vrsta akata privrednog društva
 • zastupanje u postupku likvidacije i stečaja
 • sačinjavanje svih vrsta ugovora u privredi (ugovori sa dobavljačima, poslovnim partnerima, firmama za transport...)
 • savetovanje u postupcima javnih nabavki i konkurisanje na tendere
 • savetovanje pri pribavljanju subvencija od fondova Evropske Unije

Ugovori

Ugovori

 • sačinjavanje ugovora o radu, o privremenim i povremenim poslovima, o delu, o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.
 • sačinjavanje ugovora o raspodeli imovine za života i ugovora o doživotnom izdržavanju
 • sačinjavanje ugovora o plodouživanju i drugih ugovora u oblasti stvarnog prava
 • sačinjavanje svih vrsta ugovora o raspolaganju pokretnom i nepokretnom imovinom (o kuporpodaji, o poklonu, o zakupu...)
 • sačinjavanje svih vrsta bračnih ugovora o zajedničkoj imovini
 • sačinjavanje svih vrsta ugovora u privredi (o prometu robe, o komisionu, o kupoprodaji nepokretnosti i pokretnih stvari, o građenju, projektovanju, o izvođenju radova i montaži opreme, o poslovno-tehničkoj saradnji, o zajmu, o zajedničkom ulaganju, o licenci, o prevozu i špediciji, o uskladištenju, o posredovanju, zastupanju i punomoćju, o ustupanju, preuzimanju ili pristupanju dugu, o posluzi i usluzi, o zameni i razmeni...)
 • sačinjavanje i svih drugih, gore nepomenutih ugovora;
Ugovori

Privredni prestupi i prekršaji

Privredni prestupi i prekršaji

Privredni prestupi i prekršaji

 • zastupanje privrednih društava i odgovornih lica u privrednim društvima u postupcima povodom privrednih prestupa
 • zastupanje fizičkih i pravnih lica u prekršajnim postupcima
 • pravno savetovanje iz oblasti privrednih prestupa i prekšaja